BBB vol op de rem bij moties over de waterkwaliteit

Hoe stemde BBB bij moties gewasbeschermingsmiddelen in de 2e Kamer.  

Nu de BBB in alle provincies de grootste is geworden, is het van belang om te bekijken hoe de BBB bij moties over gewasbeschermingsmiddelen in de Tweede Kamer stemde. We hebben een selectie gemaakt van de periode 2022 t/m maart 2023.

 • In het overzicht valt de tegenstem van BBB op bij de moties die te maken hebben met de Kaderrichtlijn Water. Heel opmerkelijk omdat de waterkwaliteit van levensbelang is en ons allemaal gaat raken, ook in de portemonnee. Inbegrepen de kiezers van de BBB.
 • Ook is verkiezingsretoriek goed terug te zien in het stemgedrag. De boeren zorgen voor ons voedsel, en de hongersnood ligt op de loer.
 • Dieptepunt zijn de moties die zijn ingebracht door de BBB ten tijde van het begin van de oorlog in Oekraïne waarbij de doelen van de Boer tot Bord strategie ter discussie worden gesteld.
 • Een klein lichtpuntje is het instemmen met de motie: maximale inspanning voor herintroductie van het voorzorgsbeginsel in het voorstel Verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

Uit het partijprogramma:

De partij vertrouwt volledig op de toelating door het Ctgb. In het programma staat:

 5. Sinds we planten beschermen tegen ziekten en plagen met gewasbeschermingsmiddelen hebben we in Europa geen hongersnood meer. De wetenschappelijke onderbouwing van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en niet de emotie van de politiek.

12. Het gebruik van beschermingsmiddelen voor zaden wordt toegestaan om plagen en misoogsten te voorkomen.

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gelden voor burgers dezelfde regels als voor boeren.

14. Ook planten hebben recht op een goed gevulde medicijnkast.

BBB stemde tegen:

Februari 2023

 • Bestaande doelen voor het verminderen van verontreiniging van drinkwaterbronnen meenemen in het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Ingebracht D66 en VVD. Aangenomen 117 stemmen.

 December 2022

 • In 2023 met een voorstel komen om bestuivers wettelijk te beschermen. Ingebracht PvdD. Aangenomen 88 stemmen.
 • Pleiten voor een strikte toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. Ingebracht PvdD. Verworpen met 89 stemmen tegen.
 • Inwerkingtreding van het wetsvoorstel geborgde zetels nog voor de aankomende waterschapsverkiezingen. Ingebracht GL, PvdD, PvdA, volt, SP, CU, Denk, D66, Bij1, PVV, den Haan, Gündogan. Aangenomen 78 stemmen

November 2022

 • Stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermings-gebieden. Ingebracht: D66. Aangenomen 79 stemmen.
 • Verbieden van het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen. PvdD, PVV, GL, PvdA. Aangenomen 80.
 • Toetsen op het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water bij het opstellen van het nationaal innovatieprogramma voor de landbouw. Ingebracht D66, CU. Aangenomen 117
 • Onderzoek naar mogelijkheden beprijzingen milieuschade hoog risico bestrijdingsmiddelen. Ingebracht GL, PvdD, PvdA. Verworpen 80 stemmen tegen
 • Vergunningplicht inzake grondwaterputten, D66, CU. Verworpen 86 stemmen tegen.
 • Verkoop en het gebruik van glyfosaat door particulieren verbieden. GL, PvdA. Aangenomen 87.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Oktober 2022

 • Daar waar bestrijdingsmiddelen nog een bijdrage hebben aan slechte waterkwaliteit het gebruik ervan aan banden leggen, GL, PvdA. Aangenomen 86
 • Ontwikkelen volgsysteem waarbij elke kilo gewasbeschermingsmiddel kan worden gevolgd en verantwoord. GL, PvdA. Verworpen 114 stemmen tegen

Juli 2022

 • Onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming. D66, CDA. Aangenomen 101

Juni 2022

 • De toelating van het gebruik van mengsels standaard laten onderzoeken voordat individuele stoffen kunnen worden toegelaten. SP. Aangenomen 87.
 • Gebiedsprogramma’s beoordelen op waterbeschikbaarheid. D66. Aangenomen 100.

Mei 2022, “Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden”

 • Amendement voor wijziging” over het aanwijzen van meer soorten gebieden waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag worden verminderd of verboden. GL, D66, PvdA. Aangenomen 82.
 • Amendement over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen. PvdD. Aangenomen 87
 • Voorstel voor een strategische analyse van kwetsbaarheden van het mondiale voedselsysteem in relatie tot grondgebruik. D66. Aangenomen 120.

BBB stemde voor:

 • Zo snel mogelijk met een plan komen om Nederlandse wetenschappers en het RIVM onderzoek te laten verrichten naar een verbeterd toelatingsbeleid. SP, VVD, CU. Aangenomen 143 stemmen.
 • Rekening houden met het concept gesloten teeltsystemen. Ingebracht BBB. Aangenomen 87
 • Inzetten op een automatische en versnelde toelatingsprocedure voor alternatieve werkzame stoffen en middelen met een laag risico. VVD, CDA CU. Aangenomen 98
 • Berekeningsmethode (in annex 1) van het voorstel waarin toxiciteit op een juiste wijze wordt meegewogen. PvdD, D66. Aangenomen 144.
 • Maximale inspanning voor herintroductie van het voorzorgsbeginsel in het voorstel Verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. D66. Aangenomen 135
 • Inzetten op milieu impact en niet op hoeveelheden kilogrammen in de verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. CDA,VVD, CU, D66, BBB. Aangenomen 122
 • Toekomstvisie sierteeltsector, ingebracht PVV, BBB, Ja21, van Haga. Verworpen 120 tegen

Ten tijde van het begin van de oorlog in Oekraïne.

 • Pleiten voor een kritische beoordeling van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie. SGP, VVD, CU, BBB, Ja21, CDA, o.a. gekoppeld aan 50% reductie gewasbeschermingsmiddelen. Aangenomen 85.
 • Voedseltoets bij klimaat en biodiversiteitsplannen en de plannen van de Boer tot Bordstrategie. Ingebracht BBB, Ja21. Verworpen, 108 tegen

Vergelijkbare berichten