Onze missie:

Een gezonde leefomgeving zonder pesticiden

Doelstellingen

  1. Erkenning van het recht op een gezonde leefomgeving zonder pesticiden
  2. Drastische vermindering van het gebruik van pesticiden en per direct een verbod op vluchtige stoffen.
  3. Correct toepassen van Europese regelgeving. Overheden zijn verplicht om passende maatregelen te treffen bij landbouwactiviteiten die significante effecten hebben op een Natura 2000-gebied. Zie Habitatrichtlijn.
  4. Vanuit het voorzorgsprincipe zonering van teelten. Op percelen nabij en grenzend aan plekken waar mensen wonen, werken en recreëren uitsluitend biologische en/of pesticiden arme teelten. Niet alles kan overal.
  5. Herziening van de toelatingsprocedures van pesticiden en biologische gewasbeschermingsmiddelen

Ontstaan

Meten=Weten is ontstaan in oktober 2018 na een politiek debat dat georganiseerd was door de stichting Bollenboos. Daar werd duidelijk dat het gemeentebestuur van de gemeente Westerveld hun verkiezingsbeloftes om de sierteelt te begrenzen niet na kwam. Als groep verontruste inwoners besloten wij toen om zélf te onderzoeken of en hoeveel pesticiden er in onze directe leefomgeving waren, onder het motto: meten is weten. Wij namen monsters van grond, gewas en mest uit particuliere biologische (moes)tuinen, akkerranden en natuurgebieden. Alle monsterplekken zouden in principe vrij van pesticiden behoren te zijn. Echter in de 12 monsters troffen we 57 verschillende bestrijdingsmiddelen en biociden aan. Lees hier het rapport van 2018.

Bollenverzet in Drenthe

De burgerlijke onrust kwam niet uit de lucht vallen. De sierteelt is in Drenthe een relatief nieuwe teelt waarbij extreem veel pesticiden gebruikt worden. Al meer dan twintig jaar roeren omwonenden van bollenvelden zich. Hun zorgen worden door de overheid niet serieus genomen. Die blijft volharden dat er niets aan de hand is. Volgens de overheid is er geen sprake van acuut gevaar voor de volksgezondheid. De zorgen van omwonenden zouden vooral veroorzaakt worden door een communicatieprobleem tussen telers en burgers.